logo
Jesteśmy członkiem
eurogroupforanimals.org
Dołącz do nas

O nas

 Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej jest  kontynuatorem idei, tradycji i dorobku polskiego przedwojennego ruchu ochrony zwierząt. 

Ruch ochrony zwierząt , który zjednoczył się w 1936 miał na celu wspólne działania wszystkich organizacji na rzecz prawnej ochrony zwierząt – ta idea przyświeca Towarzystwu Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działania na rzecz zwierzat rozpoczęlismy w 2012 roku, najpierw było to akcje bardziej indywidualne, ratowanie zwierzą, uczestnictwo w akcjach protestacyjnych, oragnizowanie podpisów pod petycjami, działalnośc internetowa. Następnie przeszliśmy do analizy sytuacji organizacji pozarządowych w kraju i stwierdziliśmy, że bez sformalizowanej działalnoći nie zrealizujemy naszych celów. Dlatego 2 lutego 2013 roku kilkanaścioro przyjaciół powołało do życia Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaczeliśmy działać w obronie zwierząt już jako organizjacja. Dzięki temu, że mamy wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz zwierząt, nasze działania zaczęły być dostrzegane w kraju i za granicą. Tak skutecznie wzieliśmy się do pracy, że w czerwcu 2014 roku, zostaliśmy zauważeni przez Eurogroup for Animals w Brukseli i zaproszenie do współpracy, która skutkowała przyjęciem nas w poczet członków tej prestiżowej międzynarodowej organizacji.

Działamy na rzecz obrony zwierząt poprzez przygotowanie analiz prawnych i składanie wniosków do oragnów ścigania w sprawie znęcanie się nad zwierzętami, wystepujemy jako oskarżyciele posiłkowi. Dzięki współpracy z posłami parlamentu krajowego jak i europejskiego monitorujemy prawo i lobbujemy za wprowadzaniem przepisów skutecznie chroniących prawa zwierząt. 

Współpracujemy ze schroniskami, domami tymczasowymi, prowadzimy interwencje i działalność adopcyjną. Opiekujemy się zwierzętami domowymi jak i dzikimi. W okresie jesiennym pomagamy bocianom, które z różnych przyczyn nie odleciały z Polski. Prowadzimy akcję edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzamy szkolenia dla urzedników samorządowych w zakresie ochrony zwierząt na terenach miast i gmin wiejskich.

Celami naszego Towarzystwa są:

1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;

2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3. Działanie na rzecz ochrony środowiska;

4. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000512596

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: 5882404652

Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymało numer identyfikacji REGON:  222099624

 

Zarząd Główny Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej:

Wojciech Muża - Prezes Zarządu

Tomi Justyniarski - Sekretarz Generalny

Sławomir Komuda - Skarbnik Zarządu

 

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Mieczysław Ogórek - Przewodniczący 

2. Tadeusz Siarkiewicz 

3. Anna Łubianka 

 

Adres korespondencyjny:

Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Broniewskiego 9

84-239 Bolszewo

fax. 58 778 27 81

 

 

 

TOWARZYSTWO OBRONY ZWIERZĄT W

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

STATUT

 

 

 

Rozdział I           

Postanowienia ogólne           (§ 1 – § 7)

 

§ 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej”, zwane w dalszej części Statutu „Towarzystwem" i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), oraz niniejszego Statutu.

2.     Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej jest kontynuatorem idei, tradycji i dorobku polskiego przedwojennego ruchu ochrony zwierząt.

3.     Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej może używać nazwy skróconej „TOZ RP”.

4.     Nazwa i symbole Towarzystwa podlegają ochronie prawnej.

 

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miejscowość Bolszewo.

 

§ 3

1.     Towarzystwo posiada osobowość prawną.

2.     Towarzystwo reprezentowane jest przez Zarząd Główny, terenowe i ogólnokrajowe jednostki organizacyjne, działające w ramach uprawnień określonych w Statucie lub pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.

3.     Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną, po spełnieniu warunków określonych przez Zarząd Główny.

4.     Uzyskanie osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 3, oznacza, iż od momentu uprawomocnienia się, postanowienia Sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, terenowa jednostka organizacyjna oraz Towarzystwo nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania.

5.     Przepis ust. 4 stosuje się także, w przypadku uzyskania przez terenową jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 3, statusu organizacji pożytku publicznego, w przypadku niewykonania przez jednostkę obowiązków wynikających, z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 4

1.     Strukturę organizacyjną Towarzystwa tworzą: władze naczelne i jednostki terenowe.

2.     Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem społecznym.

 

§ 5

1.     Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.     Zarząd Główny może należeć do krajowych i międzynarodowych  federacji organizacji pozarządowych.

3.     Zarząd Główny może tworzyć krajowe i międzynarodowe federacje organizacji pozarządowych

4.     Zarząd Główny powołuję Radę Programową w skład której wchodzą osoby z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki a jej celem jest tworzenie prawidłowych standardów opieki nad zwierzętami.

 

§ 6

1.   Godłem Towarzystwa jest złoty kontur mapy Polski na niebieskim polu z napisem: „Towarzystwo Obrony Zwierząt RP”.

2.   Odznaką organizacyjną są litery TOZRP w niebieskim prostokącie.

3.   Towarzystwo używa pieczęci podłużnej i pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej”, z godłem Towarzystwa w środku. Oddział  może używać jedynie pieczęci podłużnej z napisem: „Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej Oddział  w ...... „z bliższym określeniem  Oddziału.

§ 7

1.     Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2.     Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.     Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie, jako dodatkową.

4.     Towarzystwo oraz terenowe jednostki organizacyjne, o których mowa § 3 ust. 3, sporządzają ze swojej działalności roczne zbiorcze sprawozdanie merytoryczne i finansowe, w formach i terminach określonych w odrębnych przepisach, natomiast jednostki organizacyjne  Towarzystwa posiadające osobowość prawną, sporządzają sprawozdania merytoryczne i finansowe, określone w przepisach ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, które przekazują do właściwych organów administracji publicznej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podają treść sprawozdań do publicznej wiadomości, w sposób nakazany przepisami tej ustawy, umożliwiający zapoznanie się, z tymi sprawozdaniami, przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

5.     Jednostki, o których mowa w § 10 ust. 1 oraz w § 31, są zobowiązane do składania jednostkowych sprawozdań finansowych i merytorycznych, zgodnie z wytycznymi, określonymi w uchwale Zarządu Głównego. Niezłożenie sprawozdań może skutkować rozwiązaniem tych jednostek przez Zarząd Główny.

 

Rozdział II                   

Cele Towarzystwa i środki działania        (§ 8 - § 10)

 

§ 8

1.     Celami Towarzystwa są:

1)    Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;

2)    Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3)    Działanie na rzecz ochrony środowiska;

4)    Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

2.     Sposób realizacji celów szczegółowych o których mowa w ust.1 obejmujące działalność pożytku publicznego,  określa § 9.

 

§ 9

1.     Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność w zakresie:

1)    zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;

2)    aktywnego działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt;

3)    sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;

4)    współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;

5)    występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;

6)    prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;

7)    realizacji programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia składowania i rozdziału materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt

8)    tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej;

9)    organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej;

podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska

10)  prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;

11)  prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;

12)  współpracy z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

13)  popierania prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;

14)  propagowania i organizowania szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa;

15)  współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt;

16)  współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska;

17)  organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska;

18)  ratownictwa i ochrony ludności;

19)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania;

20)  podejmowania działań innych niż wymienione w pkt 1-19, służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

2. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną działalność w zakresie:

1)    zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy;

2)    aktywnego działania w zakresie przestrzegania praw zwierząt;

3)    sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt;

4)    współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;

5)    występowania z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;

6)    prowadzenia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt;

7)    realizacji programu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz prowadzenia składowania i rozdziału

8)    materiałów medycznych związanych z ochroną zwierząt, w tym identyfikatorów do znakowania zwierząt;

9)    tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich we własnym zakresie oraz działania na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenia ich w formie zleconej;

10)  organizowania i prowadzenia działalności weterynaryjnej;

11)  podejmowania działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;

12)  prowadzenia działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;

13)  prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska;

14)  współpracy z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

15)  popierania prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;

16)  propagowania i organizowania szkoleń dla Inspektorów etatowych i społecznych Towarzystwa;

17)  współpracy z instytucjami i innymi organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska, a w szczególności ochroną zwierząt;

18)  współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska;

19)  organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska;

20)  ratownictwa i ochrony ludności;

21)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania;

22)  podejmowania działań innych niż wymienione w pkt 1-21 służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.

 

§ 10

1.     Towarzystwo w celu realizacji statutowych zadań określonych w § 9 może powoływać uchwałą Zarządu Głównego wyodrębnione jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 i 9 i ust. 2 pkt 8 i 9 - nadzorowane przez Zarząd Główny,

2.     Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 10 ust. 1, działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3.     Cele, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 3, 4 oraz 15 i ust. 2 pkt 1, 3, 4 oraz 15 realizuje w szczególności Inspektorat Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej, zwany dalej „Inspektoratem”.

4.     Inspektorat stanową inspektorzy etatowi i nieetatowi jednostek terenowych.

5.     Strukturę organizacyjną, uprawnienia oraz zadania Inspektoratu, określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 

 

Rozdział III        

Członkowie, ich prawa i obowiązki                   (§ 11 - § 17)

 

§ 11

1.     Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)    zwyczajnych,

2)    wspierających,

3)    honorowych,

4)    szkolnych;

2.     Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec.

3.     Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska.

 

§ 12

1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zostanie przyjęta na podstawie uchwały właściwego Zarządu.

2.     Członek wspierający deklaruje stałą składkę członkowską oraz inne świadczenia na rzecz Towarzystwa.

3.     Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.     Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

5.     Członkami wspierającymi mogą być instytucje krajowe i zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

 

§ 13

1.     Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Krajowy Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub jego idei.

2.     Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego - chyba, że jest on jednocześnie członkiem zwyczajnym, a także zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)    korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Towarzystwa;

2)    zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;

3)    zachowania stażu członkowskiego w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;

4)    noszenia odznaki organizacyjnej;

5)    reprezentowania i występowania na zewnątrz Towarzystwa w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny - Zarządom Oddziałów

6)    otrzymania odznaki honorowej, dyplomów uznania, wyróżnień i nagród.

 

§ 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2)    aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa;

3)    regularnego opłacania składki członkowskiej;

4)    dbania o dobro i rozwój Towarzystwa oraz poszanowania i zabezpieczenia jego mienia;

5)    aktywnego uczestniczenia w pracach organów statutowych, do których został wybrany;

6)    złożenia oświadczeń o odpowiedzialności materialnej i finansowej za podejmowane decyzje, w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu jednostki terenowej, Zarządu Głównego oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10.

 

§ 16

1.     Członkiem szkolnym może zostać małoletni do 18 roku życia za zgodą pełnoprawnych opiekunów bez biernego i czynnego prawa wyborczego z wyłączeniem oddziałów szkolnych.

2.     Członkowie szkolni mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

 

§ 17

1.     Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:

1)    pisemnej rezygnacji członka

2)    skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą dwunastomiesięcznych składek członkowskich, pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały właściwego Zarządu;

3)    wykluczenia na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

4)    wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny z powodu:

a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,

b) z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Towarzystwa,

5)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

 

2.     Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub jednostek terenowych.

3.     Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające może nastąpić na podstawie uchwały właściwego Zarządu Głównego Towarzystwa, po ustaniu przyczyny, która spowodowała utratę członkostwa.

 

Rozdział IV         

Władze Naczelne Towarzystwa       (§ 18 - § 30)

 

§ 18

1.     Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

1)    Krajowy Zjazd Delegatów;

2)    Zarząd Główny;

3)    Główna Komisja Rewizyjna;

2.     Kadencja władz wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3 , zwanych dalej „władzami naczelnymi Towarzystwa”, trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowej uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

3.     Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji władz wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3.

4.     W przypadku ustąpienia członka władzy naczelnej Towarzystwa, wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3 w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, w pierwszej kolejności, spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów z tego samego oddziału  z którego pochodził ustępujący członek władz naczelnych, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy.

 

Krajowy Zjazd Delegatów (§ 19 - § 22)

 

§ 19

1.     Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2.     Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3.     O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia na piśmie Zarządy Oddziałów i delegatów, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

 

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)    uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej;

3)    udzielanie lub nieudzielanie przez delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

4)    wybór władz naczelnych Towarzystwa , o których mowa w § 18 ust.1 pkt. 2-3;

5)    rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze Towarzystwa i delegatów;

6)    nadawanie członkostwa honorowego bądź pozbawienia go na wniosek Zarządu Głównego

7)    uchwalanie zmian Statutu;

8)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;

9)    rozpatrywanie wniosków o złagodzenie lub darowanie kary orzeczonej przez Zarząd Główny

 

§ 21

1.     W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1)    delegaci wybrani na oddziałowych zjazdach członków - według klucza wyborczego uchwalonego każdorazowo przez Zarząd Główny, uwzględniając ilość członków i ilość Oddziałów.

2)    członkowie ustępujących władz naczelnych, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz goście zaproszeni przez Zarząd Główny.

2.     Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, z zastrzeżeniem § 50 ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów.

 

§ 22

1.     Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest z inicjatywy Zarządu Głównego lub na wniosek 1/2 liczby delegatów lub 1/2 liczby Zarządów Oddziałów Towarzystwa oraz na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej. We wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałby rozpatrywać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

2.     Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów winien być zwołany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

3.     W przypadku konieczności wyboru władz na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, władze te wybierane są na okres, do końca danej kadencji.

 

 

 

 

Zarząd Główny (§ 23 - § 27)

 

§ 23

1.     Zarząd Główny składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2.     Każdy Członek Zarządu Głównego składa oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, że nie był i nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.     W przypadku podjęcia działalności gospodarczej przez Towarzystwo, Członkowie Zarządu Głównego składają oświadczenia, że:

1)    działalność gospodarcza Towarzystwa jest prowadzona dodatkowo w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2)    nadwyżkę przychodów nad kosztami Towarzystwo przeznacza na działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 24

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2)    powoływanie Rady Programowej Towarzystwa

3)    powoływanie Rzecznika Praw Zwierząt

4)    kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi Krajowego Zjazdu Delegatów oraz obowiązującymi przepisami;

5)    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów;

6)    ustalanie zasad i trybu wybierania delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów;

7)    rozpatrywanie wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej i podejmowanie decyzji mających na celu usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć;

8)    powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa;

9)    udzielanie i cofanie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów oraz kierownictwom ogólnokrajowych jednostek organizacyjnych;

10)  zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa;

11)  uchwalanie okresowych planów działalności oraz planów finansowych Zarządu Głównego i jednostek bezpośrednio jemu podległych;

12)  powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności;

13)  powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności;

14)  uchylanie uchwał Oddziałowych Zjazdów Członków oraz uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli uchwały te są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa;

15)  Zarząd Główny może odwołać członka Zarządu Głównego nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach;

16)  zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Głównego, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa; zawieszeni może być dokonane na czas określony – z warunkiem usunięcia przeszkód w pełnieniu funkcji, lub do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów. Uchwała o zawieszeniu może zostać uchylona uchwała Zarządu Głównego, jeżeli uzna on, że przeszkoda w pełnieniu funkcji przez zawieszonego Członka Zarządu ustała.

17)  odwoływanie członków Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa, z inicjatywy własnej Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub w wyniku uchwały Zarządu Oddziału o zawieszeniu członka Zarządu Oddziału;

18)  wykluczenia członków Towarzystwa,  jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa, z inicjatywy własnej Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub w wyniku uchwały Zarządu Oddziału o zawieszeniu członka Zarządu Oddziału;

19)  zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Zarządów Oddziałów jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem, uchwałami władz naczelnych Towarzystwa oraz innych powodów lub które nie spełniają wymogów statutowych wymienionych w § 39 ust. 1. W przypadku zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału (składający się z 3 osób), który sprawuje funkcje do czasu wyborów, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, o ile kadencja nie upływa wcześniej niż 12 miesięcy od powołania Zarządu Tymczasowego

20)  powoływanie i odwoływanie tymczasowych Zarządów Oddziałów oraz ustalania dla nich uprawnień i obowiązków na czas ich funkcjonowania;

21)  zwoływanie Nadzwyczajnych Oddziałowych Zjazdów Członków;

22)  powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie wyodrębnionych jednostek terenowych o charakterze ogólnokrajowym;

23)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz do krajowych i regionalnych federacji i organizacji pozarządowych;

24)  przyznawanie odznak honorowych, dyplomów uznania i wyróżnień osobom, które przyczyniły się do rozwoju Towarzystwa lub jego idei;

25)  przyjmowanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych i finansowych Oddziałowych oraz ogólnokrajowych jednostek terenowych;

26)  działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie lub w formie zleconej;

27)  kontrolowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt przy współudziale jednostek terenowych;

28)  organizowanie ogólnokrajowych zbiórek pieniędzy;

29)  udzielanie lub cofanie pełnomocnictw;

30)  ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału;

31)  ustalanie wzorów deklaracji, legitymacji członkowskich, struktury, legitymacji oraz wzorów umundurowania inspektoratu;

32)  podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 3 w ust. 3;

33)  uchwalanie regulaminów organizacyjnych: Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego;

34)  uchwalanie regulaminów oddziałów szkolnych

35)  powoływanie i odwoływanie Inspektora Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

36)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa;

37)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Towarzystwa.

 

§ 25

1.     Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego w tym prezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2.     Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw, określonych w § 24 pkt. 13 i 14, które zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego w tym prezesa,

3.     Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w roku.

4.     Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego.

 

 

§ 26

1.     Zarząd Główny wybiera spośród siebie na swoim pierwszym posiedzeniu, po wyborze, w trakcie Krajowego Zjazdu, w głosowaniu jawnym lub tajnym, Prezydium Zarządu Głównego w składzie 3 osób:

1)    Prezesa,

2)    Sekretarza Generalnego,

3)    Skarbnika.

2.     Zmiany w składzie Prezydium Zarządu Głównego można dokonać uchwałą Zarządu Głównego podjętą w obecności 2/3 członków Zarządu Głównego i większością 2/3 głosów członków obecnych głosujących za odwołaniem.

 

§ 27

1.     Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego i podejmuje uchwały, w ramach kompetencji Zarządu Głównego.

2.     Prezydium Zarządu Głównego może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań. Głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań odbywają się na wniosek zgłoszony przez Członka Zarządu, przy czym osoba zgłaszająca musi każdorazowo określić przedmiot głosowania.

3.     Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na pół roku.

4.     Zebrania Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Prezydium.

 

Główna Komisja Rewizyjna (§ 28 - § 30)

 

§ 28

1.     Główna Komisja Rewizyjna jest Władzą Naczelną Towarzystwa, niezależną od Zarządu Głównego i nie podlegającą Zarządowi Głównemu, w zakresie wykonywania zadań, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3.     Członek Głównej Komisji Rewizyjnej:

1)    nie może być członkiem Zarządu Głównego, ani pozostawać z członkiem Zarządu Głównego, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości;

2)    nie może być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    nie może pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji;

4)    może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4.     Członek Głównej Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekaralności oraz nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu i podległości z tytułu zatrudnienia, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 29

Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej Zarządu Głównego oraz w razie potrzeby innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej, wyniki kontroli przesyła się do wiadomości Zarządu Głównego;

2)    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa;

3)    sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych okręgów;

4)    sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na Krajowym Zjeździe Delegatów;

5)    występowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

6)    zawieszanie w czynnościach członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnych Oddziałów jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów. Sprawę zawieszonego członka Komisji Rewizyjnej, Główna Komisja Rewizyjna przekazuje do Zarządu Głównego celem rozpatrzenia. Zawieszenie ulega uchyleniu jeżeli w ciągu 30 dni Główna Komisja Rewizyjna nie skieruje do Zarządu Głównego wniosku o rozpatrzenie zarzutów, albo gdy Zarząd Główny uniewinni obwinionego lub umorzy postępowanie,

7)    Główna Komisja Rewizyjna może odwołać członka Głównej Komisji Rewizyjnej nieprzejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach z obowiązkowym uczestnictwem;

8)    zawieszanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem, regulaminem Komisji Rewizyjnych, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów oraz z innych istotnych powodów. W przypadku zawieszenia Komisji Rewizyjnej Oddziału, Główna Komisja Rewizyjna powołuje Tymczasową Komisję Rewizyjną (składającą się z 3), w terminie wyznaczonym przez Główną Komisję Rewizyjną, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, o ile kadencja nie upływa wcześniej niż 12 miesięcy od powołania Tymczasowej Komisji Rewizyjnej, która sprawuje funkcję do czasu wyborów zarządzonych przez Zarząd Główny;

9)    uchylanie uchwał Komisji Rewizyjnych Oddziałów jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;

10)  zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym w Statucie;

11)  żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku - żądania.

 

§ 30

1.     Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2.     Wyjątek stanowią uchwały, w sprawach określonych w § 29 pkt. 6, 7, 8,9 i 10, które zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

3.     Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4.     Wybór zespołu upoważnionego do przeprowadzenia kontroli oraz zatwierdzenia wniosków pokontrolnych dokonywany jest wspólnie przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

5.     Członek Głównej Komisji Rewizyjnej będący członkiem władz Oddziału nie może brać udziału w kontrolach przeprowadzanych w danym Oddziale, a przy głosowaniu nad wynikami kontroli może mieć głos doradczy.

6.     Główna Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniu plenarnym, co najmniej raz do roku.

7.     Szczegółowy zakres działania komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

8.     Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo brać udział w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V          

Terenowe jednostki organizacyjne                   (§ 31 - § 44)

 

§ 31

W Towarzystwie działają terenowe jednostki organizacyjne - oddziały powoływane przez Zarząd Główny

 

§ 32

1.     Oddział  jest powoływany, nadzorowany i rozwiązywany przez Zarząd Główny.

2.     Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Główny.

3.     Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 członków zwyczajnych.

 

§ 33

1.     Władzami Oddziału są:

1)    Walne Zebranie Członków Oddziału ;

2)    Zarząd Oddziału ;

3)    W Oddziałach może być powołana Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja władz Oddziału , o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału

3.     W przypadku ustąpienia członka władz Oddziału, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka , z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków tej władzy.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału (§ 34 - § 38) 

 

§ 34

1.     Najwyższą władzą Oddziału  jest Walne Zebranie Członków Oddziału .

2.     Walne Zebranie Członków Oddziału  może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.     Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału  zwoływane jest przez Zarząd Oddziału  w okresie uchwalonej przez Zarząd Główny ogólnokrajowej kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału  należy:

1)    uchwalanie planów pracy zgodnie z postanowieniami statutu i potrzebami terenu działania, uchwałami i wytycznymi władz wyższego szczebla organizacyjnego;

2)    wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej,

3)    przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału ;

4)    udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału ,

5)    rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§ 36

1.     W Walnym Zebraniu Członków Oddziału  biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni Oddziału, przedstawiciele władz Towarzystwa, którzy nie są członkami Oddziału  oraz goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.

2.     Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków Oddziału  uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków Oddziału

 

§ 37

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału  zwołuje Zarząd Oddziału  z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź 1/2 liczby członków Oddziału.

2.     Wniosek powinien określać sprawy dla których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału  powinno być zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

4.     W przypadku konieczności wyboru władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, władze te wybierane są na okres do końca danej kadencji.

 

§ 38

O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału  powiadamia członków na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

Zarząd Oddziału (§ 39 - § 41)

 

§ 39

1.     Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika

2.     Zebrania Zarządu Oddziału  odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na kwartał.

3.     Uchwały Zarządu Oddziału  zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4.     Zebrania Zarządu Oddziału  zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Oddziału .

5.     Do członków Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 23 ust. 2 i 3 Statutu.

 

§ 40

Do uprawnień i obowiązków Zarządu Oddziału  należy:

1)    reprezentowanie Oddziału  i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny;

2)    kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi władz naczelnych i okręgowych Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3)    uchwalanie rocznych planów działalności Oddziału oraz składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań z tej działalności;

4)    przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału  zgodnie z postanowieniami statutu w § 11 i § 16;

5)    przyjmowanie i skreślanie członków;

6)    powoływanie i odwoływanie Inspektorów Oddziałowych, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego

7)    typowanie i kierowanie na szkolenie kandydatów na Inspektorów Oddziałowych.

 

§ 41

1.     Zarząd Oddziału może zawiesić w czynnościach członka Zarządu Oddziału, jeżeli jego działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami władz naczelnych i terenowych Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału. Sprawę zawieszonego członka Zarządu przekazuje się do Zarządu Głównego, celem rozpatrzenia.

2.     Zarząd Oddziału może odwołać członka Zarządu Oddziału  nie przejawiającego żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch posiedzeniach;

 

Komisja Rewizyjna Oddziału (§ 42 - § 44)

 

§ 42

1.     W Oddziałach może działać Komisja Rewizyjna, wybierana na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.     W Oddziałach, w których nie są powoływane Komisje Rewizyjne lub nie przejawiają one aktywności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, czynności, określone w § 43, wykonuje Główna Komisja Rewizyjna.

3.     Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 Statutu.

4.     Powołanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w przypadkach, o których mowa § 3 ust. 3, jest obligatoryjne.

 

§ 43

1.     Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)    przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej;

2)    na zlecenie Głównej Komisji Rewizyjnej, w razie potrzeby, przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności innych Oddziałów;

3)    występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i statutu Towarzystwa;

4)    sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5)    odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału nie przejawiających żadnej działalności w ciągu 12 miesięcy, pomimo pisemnego zawiadomienia o kolejnych dwóch zebraniach, z obowiązkowym uczestnictwem.

2.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub osoba przez niego upoważniona, ma prawo brać udział w Zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

3.     Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona

4.     Zespół uprawniony do przeprowadzenia kontroli wybierany jest na zebraniu Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 44

Komisja Rewizyjna Oddziału działa zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnych.

 

 

Rozdział VI         

Majątek Towarzystwa           (§ 45 - § 49)

 

§ 45

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 

 

 

§ 46

1.     Na fundusze Towarzystwa składają się:

1)    wpływy z wpisowego i składek członkowskich;

2)    dotacje, zapisy i darowizny;

3)    wpływy z działalności statutowej;

4)    wpływy z ofiarności publicznej, dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych

5)    wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)    dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;

7)    dochody z majątku w tym dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym

7)

2.     Stosownie do art. 20 ust 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zabrania się:

1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków Władz Naczelnych Towarzystwa, władz jednostek terenowych, władz ogólnokrajowych jednostek organizacyjnych lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi";

2)    przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków Władz Naczelnych Towarzystwa, władz jednostek terenowych, władz ogólnokrajowych jednostek organizacyjnych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3)    wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków Władz Naczelnych Towarzystwa, władz jednostek terenowych, władz ogólnokrajowych jednostek organizacyjnych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie Władz Naczelnych Towarzystwa, władz jednostek terenowych, władz ogólnokrajowych jednostek organizacyjnych lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 47

Wszelkie uzasadnione decyzje zmierzające do zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa wymagają postanowień Zarządu Głównego.

 

§ 48

1.     Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa oraz sekretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa.

2.     Dla ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1, a należących do zakresu działania jednostek terenowych, które uzyskały pełnomocnictwo Zarządu Głównego, wymagane są podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu Oddziału.

3.     Dla ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1, a należących do zakresu działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Towarzystwa o charakterze ogólnokrajowym, w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd Główny, wymagane są podpisy prezesa lub dyrektora.

 

 

 

 

 

§ 49

1.     Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych, niż określone w § 48, a należących do zakresu działania Zarządu Głównego, wymagane są podpisy prezesa lub upoważnionego członka Zarządu Głównego Towarzystwa.

2.     Dla ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1, a należących do zakresu działania jednostek terenowych wymagane są podpisy prezesa lub upoważnionego członka Zarządu Oddziału.

3.     Pisma w sprawach bieżących i organizacyjnych, nie zastrzeżonych w § 48 ust. 1 i 2, podpisuje Prezes lub  osoby upoważnione przez Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału

 

Rozdział VII       

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa      (§ 50)

 

§ 50

1.     Uchwałę o zmianie Statutu lub o  rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Krajowym Zjeździe Delegatów.

2.     Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Towarzystwa Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystw.

 

Rozdział VIII      

Przepisy końcowe         (§ 51)

 

§ 51

Statut wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego Sądu Rejestrowego o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego